Общи условия

Предмет

Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на сайта kompoti.bg, които уреждат правилата за използването на kompoti.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

Продавач

АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД с данъчен номер BG207143330 (наричано по-долу "Ние" или "Продавач").

Дефиниции

Сайт – домейнът kompoti.bg
Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно. образувание, което използва сайта на АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.).
Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
Съдържание - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; всякаква информация, предоставена
на Купувача по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време.
Ревю - писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
Рейтинг - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
Коментар - оценка или критична забележка в края на Ревю или на друг коментар.
Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД и е в статус на обработка.
Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавачът да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

Общи приложения

Условията за ползване на АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД са задължителни за всички потребители на Сайта. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна на общите условия АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не означава, че останалите разпоредби са недействителни или неприложими. АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Сключване на договор

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане. Продавачът ще изпрати на Купувача уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS уведомление, изпратено на телефoна му от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

Онлайн продажба

Достъпът до kompoti.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент навършил 18 години. АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси. Продавачът се задължава да съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Поръчка

Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

Връщане на стока

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.

Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.
Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредита – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

  Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

  • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
  • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
  • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

  Плащане

  Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта kompoti.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

  Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

  АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт.

  В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента. Плащането с карта към АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

  Доставка

  Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента. Работим и със Speedy, и с Еконт. 

  Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Продавача.

  Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

  Клиентът трябва да прегледа Стоките в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

  Гаранции

  Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД.

  Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

  Собствеността

  Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

  Отговорност

  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

  Лични данни

  АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, АЛПИ ДИДЖИТЪЛ КОМЪРС ЕООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - Политика за поверителност

  Публикуване на Ревю

  Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.

  В момента на регистрацията на дадено Ревю на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

  Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

  • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, които могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
  • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност;
  • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
  • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер.

  Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

  • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
  • качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност.

   Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата.

   В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта.

   Форсмажорни обстоятелства

   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

   Последна актуализация на 26.04.2021 г.